ழ 5வது இதழ் – டிசம்பர் 1978 ஜனவரி 1979

காளி-தாஸ்

ஒரு கவிதை

 பொழுது விடிந்து
 தினமும்
 நான் வருவேனென்று
 கடற்கரை மண்ணெல்லாம்
 குஞ்சு நண்டுகள்
 கோலம் வரைந்திருக்கின்றன.
  
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *