ழ 5வது இதழ் – டிசம்பர் 1978 ஜனவரி 1979

நீல பத்மநாபன்

முன்னுரை

அஞ்சுவரி
 வஞ்சப்புகழ்ச்சிக்கு
 பத்தாயிரமென்றால்
 பத்து பக்க
 புஷ்பார்ச்சனைக்கு
 அட்சர லட்சமா?
 
   
முன் செல்

உடனோடி நாய்கள்
 வீறுடன் குரைக்கட்டும்
 கூடப் பறந்து காகங்கள்
 கத்தி களைக் கட்டும்
 ரதமே நீ
 மு
 ன்
 செல்
 முன்
 செ
 ல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *