விருட்சம் வெளியீடாக வந்துள்ள சில புத்தகங்கள்

அசடு – நாவல் – காசியபன் – பக்கம் : 108 – விலை ரூ.60 – தமிழில் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய நாவல்களில் ஒன்று காசியபனின் அசடு. அபூர்வமான மனிதர் என்ற வெங்கட் சாமிநாதன் காசியபனைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *