புத்தக அறிமுகம் 2

தமிழ்ப்பெரியார்கள் என்ற பெயரில் வ.ரா எழுதிய புத்தகம் ஒன்றைக் கொண்டுவந்துள்ளேன். கிட்டத்தட்ட 12 பெரியார்களைப் பற்றி இப் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
சத்தியமூர்த்தி என்ற பெரியாரைப் பற்றி வ.ரா இப்படி எழுதுகிறார் :
“எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒன்றுபோல இல்லாததுதான் சிருஷ்டியின் விசித்திரம். தோற்றத்திலும் குண அமைப்பியலும் மாறுபட்ட விசித்திரங்களினூடே, ஒருவகை ஒற்றுமைச் சரடு ஓடுவது சிருஷ்டியின் விசித்திரத்திலும் விசித்திரம். தர்க்க சாஸ்திரத்தைக் கொண்டு சிருஷ்டியின் விசித்திரத்தின் தன்மையை அளவு எடுக்க முடியாது; ஆழங் காண முடியாது. சத்தியமூர்த்தி ஒரு விசித்திர சிருஷ்டி.”
115 பக்கங்கள் கொண்ட இப் புத்தகத்தின் விலை ரூ.60தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *