சீரியல் மகத்துவம்…
அழகியசிங்கர்


                அலுக்காமல்
சலிக்காமல்
தினமும்
சீரியல் பார்க்கும்
குடும்பம்
எங்கள் குடும்பம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *