கசடதபற APRIL 1971 – 7வது இதழ்

வெப்பம்


பாலகுமாரன்நீரோடு கோலம் காணா
நிலைப் படியும்
நெளிந்தாடு சேலையில்லாத
துணிக்கொடியும்
மலரவிட்டு தரை உதிர்க்கும்
பூச் செடியும்
வாளியும்
கிணற்றடியும்
துவைக்கும் கல்லும்
வரளுகின்றன – என்னைப் போல்
அவளில்லா வெறுமையில்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *