கசடதபற பிப்ரவரி 1971 – 5வது இதழ்

சி சத்திய மூர்த்தி

நான்

எடுத்த நாள் தொட்டு
எத்தனையோ ஆண்டாக
இந்த உடற்பாரம்
இறக்காது தூக்கிவரும் நான்
ஓர் üவெயிற் லிப்ரிங் சாம்பியன்ý

விடலைகள்


பாலகுமாரன்

துள்ளித் துவண்டு
தென்றல் கடக்க
விஸில் அடித்தன
மூங்கில் மரங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *