கசடதபற ஜனவரி 1971 – 4வது இதழ்ஒரு தாஒ கவிதைசோளைக் கொல்லைப் பொம்மையிடம்
இரவல் பெற்ற தொப்பியின் மேல்
மழை வலுத்துப் பெய்கிறது.

தமிழில் : ஞானக்கூத்தன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *