கசடதபற ஜனவரி 1971 – 4வது இதழ்

சிலை

வீனஸ்

முலையின் செழுமையை அர
சிலைக்குக் கொடுத்தால்
கலைப் பொருளாகாமல்,
குலைந்து  போய் விடும்டü
விலைமகள் போலென, து
கிலைச் சுற்றினானோ

சிலையை வடித்த சிற்பி?

காதல்

குமரித்துறைவன்

மந்தையில்
ஈரத்திட்டை முகர்ந்த இளங்காளை
சிலிர்த்து கனைத்து தலை உயர்த்தி
சிரித்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *