கசடதபற ஜனவரி 1971 – 4வது இதழ்

திட்டமற்ற….

எஸ். வைதீஸ்வரன்

வானம் கட்டுப்பாடற்று,
பெற்றுத் திரியவிட்ட
மேகங்கள்,
பொல்லா வாண்டுகள்.
நினைத்த இடத்தில, கவலையற்று,
நின்ற தலையில் பெய்து விட்டு,
மூலைக்கொன்றாய் மறையுதுகள்,
வெள்ளை வால்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *