புள்ளி (ஒரு சின்ன கவிதைத் தொகுப்பு)


                   பேப்பர்

    இது என் பேப்பர்
    ரெயிலில் செல்கையில்
    அடுத்தவர் தோள்மேல்
    அரை மேய்ந்ததில்லை
    விரைந்து விழுங்கும்
    இரவல் ஷீட் அல்ல
    கைக்குள் வைத்து
    மடித்துப் படிப்பேன்
    மேஜைமேல் போட்டு
    விரித்துப் படிப்பேன்
    பகலிலும் படிப்பேன்
    இரவிலும் படிப்பேன்
    படிக்காமல் கூட
    தூக்கி எறிவேன்
    இது என் பேப்பர்

                                                                            நீலமணி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *