காக்கை கூட்டம்

    ப்ரியாராஜ்                                                     

    வெளிநாட்டுப் பறவைக் கூட்டம் காண
    வேடந்தாங்கல் போவானேன்?
    எச்சம் தின்னும் கருநிற காக்கை
    கூட்டம் பார்க்க மெரினா
    கடற்கரை போகலாம்? எதையும்
    தின்னும் இந்த நூற்றாண்டின் மனிதனைவிட
    நாம் எறிந்த மிச்கம் தின்னும் காக்கை மேல்
   
    போன திங்கள் அப்பா திதியின் போது
    ஆசாரமாய்ச் சமைத்த சாத உருண்டையைக் கூவி
    அழைத்துச் சாப்பிட ஒற்றைக் காக்கை கூட வரவில்லை
    இங்கு எத்தைனைப் பேர்கள் நீத்தார் திதியைச் செய்தபின்
    இறுக்கம் போக்க கடற்கரை நோக்கி வந்தாரோ?
    இன்றுவரை இறந்த அத்தனைப் பேரும் காக்கையாய்
    சுற்றி சுற்றி வருகிறார்களா? எறிந்த மிச்சம்
    தின்னும் அத்தனை காக்காய்க் கூட்டம் பார்த்தப்பின்பு
    கொதிக்கும் மனம் கொஞ்சம் அமைதியாயிற்று…

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *