பிரிகிற361 நாட்கள்


ரவிஉதயன்

பிரிகிற361
நாட்களை
அவசர அவசரமாக
1 முத்தத்தில் சமன் செய்ய
முயலுகிறார்கள் புதியதம்பதிகள்
பச்சை சிக்னல் விழ
ரயில் புறப்பட…
நான்கு நட்சத்திரவிழிகள்
மினுங்கி
மின்னுகின்றன.
18 பெட்டிகள்
கடந்து விட்டன
ரயில் சென்றுவிட்டது.

இப்போது
விழுகிறது சிகப்பு சிக்னல்.

காத்திருக்கின்றன
361 நாட்கள்
புதிய மனைவி மேலும்
சிகப்பு சிக்னல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *