வாழ்வாதாரம் என்றொன்றைத் தேடி..!

 
 
 
எனது நிழல் வரைந்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் என்னை.. 
எவ்வளவு பெரிய அபத்தக் குற்றச்சாடல்??

எழுதிப் புரியாத வாழ்வு
எழுதப் புரிதலென்பதில்    
உன்னைப் போலவே எனக்கும்
உடன்படிதலில் இல்லை பேரன்பே! 

                                             

Reply
Forward

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *