பயம்

திருவிழா
விடுமுறையின்
கடைசி நாள் இரவில்
வரும் அடுத்த நாள்
பள்ளிக்கூடப்பயமும்,
ஞாயிறு இரவு
சினிமாவின்போது வரும்
அடுத்த நாள்
அலுவல் பயமும்
ஒன்றாகத்தான்
தோணுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *