தஞ்சை ப்ரகாஷ÷ம் நானும் – ஒளிப்படம் 1

தஞ்சாவூர் கவிராயர் தஞ்சை ப்ரகாஷ் குறித்து 16.12.2017 அன்று பேசிய பேச்சின் ஒரு பகுதியை இங்கு அளிக்கிறேன். இது மூன்று பகுதிகளாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *