திருவாசகமும் நானும் – ஒளிப்படம் 3

இது மூன்றாவது உரை. முதல் இரண்டு உரைகளை ரசித்தவர்கள் இதையும் ரசிப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன்.

இந்த உரையைக் கேட்பவர்கள் திருவசாகத்தை எடுத்துப் படிக்க ஆரம்பித்தால், இந்தக் கூட்டம் நடத்துவதற்கான அர்த்தத்தைக் கொடுக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *