விருட்சத்தில் வெளிவந்த மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் – 2

 
ஜோர்ஜ் லூயி போர்ஹே
 
 
 
தற்கொலை
 
 
தனித்த ஒரு நட்சத்திரத்தைக்கூட விட்டுவைப்பதாயில்லை இரவில்
இந்த இரவையும் விட்டுவைப்பதாயில்லை
 
நான் மடிந்து விடுவேன். என்னுடன்
சகிக்க முடியாத இந்த அண்டத்தின் சுமையும்.
 
பிரமிடுகளையும், பெரும் பதக்கங்களையும்,
கண்டங்களையும், வதனங்களையும் நான் துடைத்துவிடுவேன்.
 
சேமிக்கப்பட்ட கடந்த காலத்தையும் நான் துடைத்துவிடுவேன்
 
நான் உண்டாக்குவேன் புழுதியை, வரலாற்றிலிருந்து, புழதியிலிருந்து
 
இப்போது நான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்திமகால அஸ்தமனத்தை
 
நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இக் கடைசிப் பறவையை.
 
நான் தருகிறேன் சூன்யத்தை இங்கு ஒருவருமே இல்லாதபோது
 
மூலம் : ஸ்பானிய மொழி
ஆங்கிலம் வழி தமிழில் : அஷ்டாவக்ரன்
 
(நவீன விருட்சம் ஜனவரி – மார்ச்சு 1989)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *