மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 45

அழகியசிங்கர்  

உனக்காக என் அன்பே

ழாக் ப்ரெவெர் 

தமிழில்: வெ ஸ்ரீராம்

பறவைகள் சந்தைக்குப் போனேன்
பறவைகள் வாங்கினேன்
உனக்காக
என் அன்பே

மலர்கள் சந்தைக்குப் போனேன்
மலர்கள் வாங்கினேன்
உனக்காக
என் அன்பே

இரும்புச் சாமான்கள் சந்தைக்குப் போனேன்
சங்கிலிகள் வாங்கினேன்
கனமான சங்கிலிகள்
உனக்காக
என் அன்பே

பிறகு அடிமைகள் சந்தைக்குப் போனேன்
உன்னைத் தேடினேன்
ஆனால் உன்னைக் காணவில்லை
என் அன்பே.

நன்றி : சொற்கள் – ழாக் ப்ரெவெர் – தமிழில் வெ ஸ்ரீராம் – வெளியீடு : க்ரியா – அலியான்ஸ் ஃபிரான்சேஸ், – முதல் பதிப்பு : 2000 – விற்பனைக்கு இந்தப் புத்தகம் இல்லை.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *