மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 19

அழகியசிங்கர் 


 பற்று          

ந ஜயபாஸ்கரன்
குலுக்க நீட்டிய கையைப்
பின்னால்
இழுத்துக் கொள்ள
மறந்து
போயிற்று.

சிறிது கண்ணீர்
(கண்ணீர் என்பதே
அசங்கிய வார்த்தை)
நிறைய சொல்
செலவான பின்
தெரிந்தது
நீட்டிய கையைப்
பற்றிக் கொள்ள
எதிரே கை ஒன்றும்
இல்லை
என்று.

நீட்டிய கையை
நட்டு விட்டுப்
பயணப் பட்டேன்
எதிர்த் திசையில்
ஈரம் அற்ற
இன்னொரு கையை
எடுத்துக்
கொண்டு

நன்றி : அர்த்தநாரி அவன் அவள் – கவிதைகள் – ந ஜயபாஸ்கரன் – பக்கங்கள் : 143 – விலை ரூ.100 – முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2011 உயிர் எழுத்து பதிப்பகம், 9 முதல் தளம், தீபம் வணிக வளாகம், கருமண்டபம், திருச்சி – 1 – தொலைபேசி : 0431 – 6523099 – 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *