குழந்தையின் தோழர்

தம்பி சீனிவாசன்

அம்மா அப்பா என் மேலே
அன்பைக் காட்டும் தோழர்கள் – நான்
கும்பிடும் சாமி நீயும் என்
கூட ஆடும் ஒரு தோழன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *