ஞானக்கூத்தன் கவிதை வாசிக்கிறார்….


சமஸ்கிருதம்

ஞானக்கூத்தன் சமீபத்தில் எழுதிய கவிதையான சமஸ்கிருதம் என்ற கவிதையும் வாசிக்கிறார்.  கேட்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *