கசடதபற ஜøன் 1971 – 9வது இதழ்

பனி எதிர் பருவம்


ஆங்கிலத்தில் : எட்வர்டு லீய்டர்ஸ்
 தமிழில் : மகாகணபதி
என்னுள் ஒரு                குழந்தை
இருள் வெளியில்
விழும் பனியை விரும்பும்

என்னுள் ஒரு குழந்தை
இருள் வெளியில்
விழும் பனியிடம் அஞ்சும்

என்னுள் ஒரு குழந்தை
வெளியில் இருட்டில்
விழும் பனியைக் காணமுடியும்

அக் குழந்தை
என்னுள்ளே

நான் உள்ளே

இருள் வெளியில் விழும் பனியை ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்போது குழந்தையாக மாறி விடுகிறது மனம். என்னுள்ளேயே குழந்தையும் இருக்கிறது.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *