கசடதபற பிப்ரவரி 1971 – 5வது இதழ்

ப கங்கைகொண்டான்

தலைவிதி

நான்
ஏழை
என்பதற்கு
இன்னுமொரு
எடுத்துக்காட்டு:
எனது
தலைமயிர்கள்
இரும்புச் சரிகைகள
– வெள்ளியல்ல

                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *