கசடதபற டிசம்பர் 1970 – 3வது இதழ்

காந்திட்டி ஆர் நடராஜன்

இந்நாளில்
இந்தியர்க்குச்
சிக்கியதோர்
சீதக்காதி.

தொழுமரங்கள்

ந. மகாகணபதி

வேற்றூர்ப் புழுதியை
வீசிப் போகும்
வண்டிகளுக்குப் பூவிட்டு
வணங்கும் மரங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *