நவம்பர் 1970 – கசடதபற இரண்டாவது இதழ்


பாலகுமாரன் எழுதிய கவிதை

முட்டி முட்டிப்
பால் குடிக்கின்றன
நீலக் குழல் விளக்கில்
விட்டில் பூச்சிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *