யோசனை


 அழகியசிங்கர்

நடந்து கொண்டிருக்கும்போது
 ஏதோ யோசனை

 உட்கார்ந்திருக்கும்போது
 ஏதோ யோசனை

 சாப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது
 ஏதோ யோசனை

 வண்டியில் போய்க்கொண்டிருக்கும்போது
 ஏதோ யோசனை

 தூக்கம் இல்லாதபோது
 ஏதோ யோசனை

 யாருடனுவாவது பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது
 ஏதோ யோசனை

 பெண்ணைப் பார்க்கச் சென்றால்
 பெண்ணைப் பற்றி ஏதோ யோசனை

 பையன் போன் பண்ணினால்
 பையனைப் பற்றி யோசனை

 அப்பா தனியாய் இருப்பது பற்றி யோசனை
 அலுவலகம் பற்றி யோசனை

 படிக்க முடியாத புத்தகம் பற்றி யோசனை
 விற்க முடியாத புத்தகம் பற்றி யோசனை

 குடியிருப்பில் தண்ணீர் இல்லையென்ற யோசனை

 வெயில்பற்றிய யோசனை

 மாதா அமிர்தமாயி சென்னை
 வந்தது பற்றி யோசனை

 கிரிக்கெட் பற்றி யோசனை

 தினமலர் படிக்கம்போது
 தினமலர் பற்றி யோசனை

 எல்லாவற்றையும் பற்றியும்
 யோசனை யோசனை யோசனை.
                                                                                   23.04.2013
 

One Reply to “யோசனை”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *