***பசித்த பாம்பும், பிடரனும் மற்றும் பார்வையாளர்களும்ரவிஉதயன்சேமித்தக் காற்றையெல்லாம்
இசையோடு ஊதி
பாம்பிடம் கேட்கிறான்
சீறலை.
மீதம் வைத்திருந்த
வலுவைஎல்லாம் திரட்டி
படமெடுத்துப் பாம்பு
கேட்கிறது சீறலோடு
பிடரனிடம்.
தன் இரையை.
சுற்றிலும்
பசியின்விழிகளோடு
பார்த்துக்கொண்டிருந்தவர்கள்
அவ்வளவு பயந்திருந்தார்கள்
பசியைக் கண்ணுற்று.

One Reply to “***பசித்த பாம்பும், பிடரனும் மற்றும் பார்வையாளர்களும்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *