நிறைவு

 மட்பாண்டம் செய்யும் குயவனுக்கு

அதில் தண்ணீர் குடித்தவனின் இன்சொல் நிறைவு,

பலவேடங்கள் கட்டி நடிக்கும் நடிகனுக்கு

திரை நோக்கி வீசப்படும் காசுகள் நிறைவு

பாடங்களைத்திறம்பட நடத்தும் ஆசிரியருக்கு

கற்றுத்தேர்ந்த மாணவனின் உயரம் நிறைவு

வெகுநேரமாகக் காத்திருக்கும் காதலிக்கு

காதலனின் கெஞ்சல் நிறைவு

தோல்வியால் கீறிக்கிழிந்த இதயத்துக்கு

நல்ல இசை நிறைவு

பிளந்து கிடக்கும் பாலைநிலத்துக்கு

அவற்றை நிரப்ப வரும் மழை நிறைவு

நல்ல வரிகள் தேடி வந்த வாசகனுக்கு

இந்தக்கவிதை நிறைவு.

சின்னப்பயல்

One Reply to “நிறைவு”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *