அரேபிய ராசாக்கள் 


துணையிழந்த 
நோய்மையுடனான முதியவனின் 
பார்வையாய்
வ்டிந்து சொட்டுகிறது தனிமை,

ஒருபொழுதும் 
உங்களது மழையுடன் 
ஒப்புக்கு வராதீர்கள் 

மணற்காட்டில் நிச்சயக்கப்பட்ட வெயில் 
எங்கள் பெருவானம். 

ஆறுமுகம் முருகேசன்

One Reply to “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *