சுமை
 
சுமக்கமுடியாமல்
சுமையை
இறக்கிப்போட்டு
அவன் போய்விட்டான்.
அவர்கள்
சுமக்கிறார்கள்
சுமக்கமுடியாமல்.
 
 
 
 
தீர்க்கதரிசி
 
கூடுகட்டவொரு கடன் மகனின்
கண்ணைத் திறக்கவொரு கடன்
மகளின் காதலை மணமாக்க
ஒரு கடன். காலில் சக்கரம் கட்டி
காலத்தை சேமிக்கவொரு கடன்
ஆயுள்காப்பீட்டுப் பத்திரத்தை
அடகுவைத்தொரு கடன்
ஆறுமாத்தஃதுக்கொரு நகைக்கடன்
அவ்வப்போது  கடனட்டைக்கடன்
 
அம்மா ஒரு தீர்க்கதரிசி.
 
லாவண்யா

2 Replies to “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *