அலைகள் காத்திருக்கும்…

பாக்கெட்டில் இருந்து பறந்து போன பட்டாம் பூச்சியை

உதிர்ந்த வண்ணம், ஒரு சிறகுடன்
மீண்டும் தேடி மீட்ட போது
பூச்சி சொன்னது “நொண்டுவது
நான் மட்டுமல்ல 
  காலத்தில் கரைந்து போகும் நீயும் தான்,
நொண்டினாலும்,பாடி பறந்து திரிவேன் நான் ”
என்ற பூச்சியை பார்த்து சொன்னென்
“நான் மானுடன்-Man can be destroyed ,but not deafeted.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *