கவிதை

பெரியசாமி 
இரு கோப்பைகளில்
கடலை ஆற்றிக்கொண்டிருந்தவனிடம்
வேறெங்கு வாழ்வதென
போராடின மீன்கள்
மனமுடைந்த முதலைகள்
தற்கொலை பூண்டன
போக்கிடமற்று அலைந்தன
பிற ஜீவராசிகள்
கூடை கூடையாய் எல்லோரும்
புசிக்கத் துவங்கினர்
மலிவு விலையில் மீன்களை

One Reply to “கவிதை”

  1. அருமையான ஆரம்ப வரிகள் .. சட்டெனக் கவர்ந்து விட்டன .. நல்ல கருத்தும் கூட

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *